Gezinti Bölümünü Atla Tarayıcınız çerçeveleri desteklemiyor.
Oda Ayırtma

ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. ZORLU CENTER OTELCİLİK ŞUBESİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Zorlu Center Otelcilik Şubesi (“Raffles İstanbul”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

 1. 1. İşleme Amacı
  Raffles İstanbul’dan aldığınız hizmetler sırasında/öncesinde veya bu hizmetlere ilişkin olarak Raffles İstanbul’a sunduğunuz kişisel verileriniz, Raffles İstanbul olarak hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesini temin için Raffles İstanbul içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Raffles İstanbul tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Raffles İstanbul tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Raffles İstanbul’un bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.
 2. 2. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı
  Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Raffles İstanbul olarak hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesini temin için Raffles İstanbul içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Raffles İstanbul tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının ilgili temini, Raffles İstanbul tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Raffles İstanbul’un bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca Zorlu Yapı Yatırım A.Ş., Zorlu Holding A.Ş., Raffles İstanbul grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.
 3. 3. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, Raffles İstanbul tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 4. 4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;
  • - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Raffles İstanbul’un Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Raffles İstanbul tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Raffles İstanbul’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

AccorHotels logosu
© Copyright 2017 AccorHotels. Tüm hakları saklıdır.

Raffles. 1887'den beri efsanevi hizmet.